MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 MADDE-1 TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

ALICI: (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)

SATICI: (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ile vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

MADDE-2 TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

WEB SİTESİ: SATICI’ya ait Şirket’in hizmeti sunduğu web sitesi ile bu alan adına bağlı alt siteler ve sayfalarını

UYGULAMA: SATICI’ya ait Şirket’in hizmeti sunduğu Android, IOS, Huawei marketlerinde yer alan ESTEWARE mobil uygulamayı,

TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

HİZMET/MAL: Alışverişe konu elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ve taşınır eşyayı ifade eder.

MADDE-3 KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin/ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

MADDE-4 SATICI BİLGİLERİ

Unvanı            : GRL Bilişim ve İnovasyon A.Ş.

İşletme adı      : ESTAWARE

Posta Adresi   : Mersin üniversitesi Teknopark No:35 A 2. Kat 204 Yenişehir-MERSİN

Telefon            : 0 850 242 2230

E-posta           : info@grlbilisim.com

Ticaret Odası  : M.S.T.O. 53868

Mersis No       : 0411073318100001

MADDE-5 ALICI BİLGİLERİ

Ad/Soyad        :

Adresi             :

Telefon            :

Eposta adresi  :

MADDE-6 FATURA BİLGİLERİ

Ad Soyad /Unvan       :

Fatura Adresi              :

Ürün Açıklaması         :

Fiyatı                           :

Adet/Birim                   :

Ödeme Şekli               :

Fatura Teslimi : E-Fatura veya E-Arşiv olarak mail adresinize gönderilecektir.

MADDE-7 SÖZLEŞME KONUSU HİZMET/ÜRÜN BİLGİLERİ

7.1. Hizmet/Hizmetlerin, Mal/Malların, Ürün/Ürünlerin (özellikleri, miktarı, marka, modeli, rengi, adedi vb.) SATICI’ya ait web sitesinde ve mobil uygulamada yayınlanmaktadır.

7.2.Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün kampanya özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

7.3.Web sitesinde ve mobil uygulamada ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

MADDE-8 GENEL HÜKÜMLER

8.1.ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2.ALICI, SATICI’ya ait web sitesinde ya da mobil uygulamada sözleşme konusu hizmetin/ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3.ALICI’nın, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından önce ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken şirkete ait unvan vergi daire numarası ve adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.4.SATICI, Sözleşme konusu hizmeti/ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI, kullanım kılavuzunu online hazırlayacak ve ALICI’yı bilgilendirecektir. Garanti belgesi için fatura yeterli olacaktır.

8.5.SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir hizmet/ürün tedarik edebilir.

8.6.SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.7.ALICI, teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

8.8.ALICI, SATICI’ya ait ESTEWARE.COM web sitesine ya da ESTEWARE mobil uygulamaya üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

8.9.ALICI, SATICI’ya ait ESTEWARE.COM web sitesine ya da ESTEWARE mobil uygulamayı kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

8.10.ALICI, SATICI’ya ait ESTEWARE.COM web sitesine ya da ESTEWARE mobil uygulamayı hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, vb.) işlemlerde bulunamaz.

8.11.İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

9.CAYMA HAKKI

9.1.ALICI; mesafeli sözleşmenin hizmet/mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa fiziki veya online teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ALICI’ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

9.2.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya e-posta veya iadeli taahhütlü posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

Cayma hakkının kullanılması halinde,

1) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen hizmetin/ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

2) İade edilecek ürün ise kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşması ile birlikte

-iade edilen hizmet ise hizmet iade süreci hemen başlayacak ve en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ödeme şekline göre ödeyecektir.

-iade edilen ürün ise ürün/ürünlerin iadesini bekleyecek, ürün/ürünlerin SATICI tarafından teslim alınması ve onaylanması ile en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ödeme şekline göre ödeyecektir.

3) ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle hizmetin/malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

4) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

10.ÖDEME İADE PROSEDÜRÜ

ALICI’nın iptal veya cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da teslimatın çeşitli sebeplerle gerçekleşmemesi veya hakem heyeti kararları ile ALICI’nın ücret iadesine karar verilen durumlarda, SATICI, tahsil etmiş olduğu tutardan havale ve eft masrafları, kredi kartı taksit veya tek çekim masrafları, banka masrafları vb. kestikten sonra en geç 30 gün içinde iade edecektir.

11.YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında hizmet/hizmetler ve/veya ürün/ürünlerin tutarına göre, SATICI’nın merkez adresindeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Ön bilgilendirme onayı gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır.

SATICI             : GRL Bilişim ve İnovasyon A.Ş.

ALICI                :

TARİH              :